Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHOEVEN SPORTS 

Artikel 1               Definities

 • Met de hierna genoemde begrippen wordt, mitsdien zij zijn aangeduid met een hoofdletter, de hieronder gegeven omschrijving bedoeld.
 • Verhoeven Sports
  De eenmanszaak Verhoeven Sports, gevestigd te Millingen aan de Rijn aan de Zalmstraat 20. Dit betreft dus niet Sjoerd Verhoeven als natuurlijk persoon.
 • Klant
  De wederpartij van Verhoeven Sports, zijnde de persoon waarmee de overeenkomst wordt gesloten en aan wie personal training, groepstraining, coaching of advies wordt gegeven.
 • Personal Trainer
  De natuurlijke persoon die de personal training, groepstraining geeft. Dit kan Sjoerd Verhoeven zijn maar het is tevens mogelijk dat dit een andere (personal) trainer is.
 • Overeenkomst
  De overeenkomst van opdracht tussen Verhoeven Sports als opdrachtnemer en Klant als opdrachtgever, waarvan deze algemene voorwaarden integraal deel uitmaken. Dit kunnen verschillende soorten overeenkomsten zijn, afhankelijk van de door de Klant gewenste dienst en het gewenste pakket.
 • Dienst(verlening)

De diensten die Verhoeven Sports op het gebied van ‘Personal Training’ verleend zijn; Personal Training van 60 minuten waarbij de klant 1 op 1 begeleid wordt door de trainer, groepstrainingen waarbij er training gegeven wordt aan 3 tot 20 personen tegelijkertijd gedurende een les van 60 min. De diensten die Verhoeven Sports verleent ten aanzien van advies en coaching zijn; intakegesprekken van ca. 30 – 45 minuten om een beginsituatie vast te stellen en adviesgesprekken met klanten aangaande hun progressie. De pakketten die Verhoeven Sports zal aanbieden zijn strippenkaarten van 10 trainingen bij Personal Trainingen en 4 trainingen bij groepstrainingen.

Artikel 2               Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Dienstverlening van Verhoeven Sports, zodra Klant door ondertekening van het inschrijfformulier akkoord is gegaan met de Overeenkomst. Deze algemene voorwaarden worden ter hand gesteld bij het sluiten van de Overeenkomst. Bij opeenvolgende overeenkomsten wordt verondersteld dat deze algemene voorwaarden reeds bekend zijn. Op verzoek wordt een exemplaar van deze algemene voorwaarden opnieuw verstrekt.
 • Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op Overeenkomsten met Verhoeven Sports waarbij voor de uitvoering van de Overeenkomst door Verhoeven Sports derden worden betrokken.
 • De algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van Verhoeven Sports, www.verhoevensports.nl, daarnaast kunnen de algemene voorwaarden indien van toepassing altijd opgevraagd worden bij Sjoerd Verhoeven, eigenaar van Verhoeven Sports.
 • Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk in overleg en na schriftelijke bevestiging hiervan. Verhoeven Sports wijst toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
 • Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, laat dit onverlet de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. Het is in dit geval tevens Verhoeven Sports toegestaan deze bepaling(en) te vervangen en een bepaling toe te passen die wel toelaatbaar is.

Artikel 3               Totstandkoming van de Overeenkomst

 • Voorafgaand aan de totstandkoming van een Overeenkomst vindt een kennismakingsgesprek plaats. Dit gesprek is geheel vrijblijvend.
 • Wanneer er naar aanleiding van het kennismakingsgesprek interesse is, stelt Verhoeven Sports een offerte op. Het opstellen van de offerte is tevens kosteloos. Op basis van de offerte zal er bij een volgende ontmoeting door de klant een inschrijfformulier ingevuld en ondertekend worden. Na ondertekening heeft Klant 7 dagen herroepingsrecht. Dit recht vervalt zodra uitvoering wordt gegeven aan de Overeenkomst.
 • Na het invullen van het inschrijfformulier en het sluiten van de Overeenkomst vindt een in overleg een (medische) fittest plaats. Dit geldt voor ieder soort pakket of abonnement. Tijdens deze fittest zullen alle gegevens van Klant worden gevraagd danwel opgemeten. Aan deze intake zijn kosten verbonden, nu in dit stadium reeds een Overeenkomst is gesloten en de Personal Trainer tijd en energie in deze intake steekt.

Artikel 4               (Duur van) de Overeenkomst

4.1 Verhoeven Sports biedt verschillende pakketten en diensten aan. Deze diensten verschillen in duur, inhoud en kosten. Ter verduidelijking van de verschillende mogelijkheden, ook in het kader van de rest van deze algemene voorwaarden, worden hieronder de verschillende pakketten en diensten toegelicht.

4.2Personal Training pakket 10 sessies
Een pakket van 10 personal trainingen die afgenomen kan worden in een periode van 12 weken. Hiermee krijgt de klant de vrijheid om 10 sessies vrij te kunnen verdelen op de voor de klant gewenste dag en tijd samen met de trainer Sjoerd Verhoeven. Als eerste gaat de trainer met de klant een uitgebreide intake houden waarin eventueel lichaamsmetingen worden gedaan, de gewenste situatie en doel wordt vastgesteld voor de periode van 10 sessies. Na de 10 sessies kan de klant kiezen om weer een pakket van 10 sessies af te nemen of geen diensten meer af te nemen van Verhoeven Sports. De prijs voor per sessie bij dit pakket bedraagt € 52,50 exclusief btw.

4.3 Afname losse Personal Training
Veelal worden trainingen afgenomen zonder een eindperiode. Hiermee stemt de klant met Verhoeven Sports in dat alle afgenomen trainingen t.w.v. €59,50 exclusief btw per training aan het einde van de maand opgeteld en gefactureerd worden. De klant is na de betaling van de factuur vrij om te stoppen met trainen bij Verhoeven Sports.

4.4 6 maanden of 12 maanden abonnement/lidmaatschap. Dit abonnement word met de klant afgestemd naar zijn of haar wensen. Het zelfstandige gebruik van de sportstudio geschied enkel met instemming en toestemming van de trainer. De momenten waar de klant zelfstandig gaat trainen worden kortgesloten met de trainer. Hiermee word rekening gehouden of de klant in staat is om technisch juist en correct te trainen. Tevens mag de klant geen gezondheidsklachten hebben die een risico kunnen vormen voor de klant zelf zonder dat er toezicht is op die momenten dat de klant zelf aan het trainen is. De klant is zelf geheel verantwoordelijk bij schades, letsel of erger. Het ingevulde inschrijfformulier geldt als bewijs van lidmaatschap en word ook door de trainer ondertekend.

Artikel 5               Beëindiging van de Overeenkomst

[Of: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst]

5.1 Beëindiging van een Overeenkomst voor bepaalde tijd geschiedt van rechtswege na afloop van de aangegane Overeenkomst, op de in de Overeenkomst opgenomen datum.

5.2 Beëindiging van een overeenkomst bij Verhoeven Sports geschiedt met een opzegtermijn van ten minste één maand.

5.3 Het Personal Trainingspakket van 10 sessies verliest zijn geldigheid na 12 weken. Restitutie voor ongebruikte sessies is niet mogelijk, mits hiervoor een medische oorzaak ten grondslag ligt.

5.4 Pakketten voor Personal Training zijn een eenmalige aanschaffing van het pakket en kunnen niet tussentijds opgezegd worden. Zij lopen van rechtswege af na verloop van de afgesproken periode (een maand of drie maanden).

5.5 Verhoeven Sports heeft het recht de Overeenkomst tussentijds te ontbinden wanneer de Personal Trainer van mening is dat hier een gegronde reden voor bestaat. Gegronde redenen kunnen zijn dat Klant zich herhaaldelijk niet aan instructies houdt of verstorend gedrag vertoont. Dit is geen limitatieve opsomming. De beoordeling of hier sprake van is zal naar eigen inzicht van de Personal Trainer geschieden.

Artikel 6               Kosten en facturatie

6.1 De prijzen van de door Verhoeven Sports aangeboden pakketten en lessen zijn te vinden op de website en tarievenkaart die zichtbaar is bij de accommodatie van Verhoeven Sports. Bij de Overeenkomst en het bijbehorende pakket zijn bedragen vermeldt, exclusief 9% BTW of  21% BTW, Verhoeven Sports is niet gebonden aan prijzen die onjuist weergegeven zijn als gevolg van druk- of typfouten.

6.2 Verhoeven Sports is gerechtigd prijzen tussentijds te wijzigen. De Klant is in dat geval gerechtigd gedurende de Overeenkomst onverwijld op te zeggen en de prijs te betalen die overeengekomen is bij inschrijving voor een pakket/dienst.

6.3 Betaling van alle diensten of pakketten dient te geschieden binnen 5 dagen na dagtekening van de factuur. Voor de betaling is de Klant hoofdelijk aansprakelijk, ongeacht wie de factuur voldoet.

6.4 Voor bedragen van € 800,- exclusief BTW of hoger is het mogelijk om in overleg met Verhoeven Sports gespreid te betalen.

6.5 Wanneer de Klant niet tijdig betaalt is er van rechtswege sprake van verzuim. Klant wordt hierop schriftelijk gewezen door Verhoeven Sports en heeft dan de mogelijkheid om alsnog binnen 14 dagen het verschuldigde bedrag te voldoen. Na verstrijken van deze termijn zal worden overgegaan tot incasso en zullen tevens incassokosten en wettelijke rente verschuldigd zijn. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van facturen komen voor rekening van de Klant.

6.6 Verhoeven Sports heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten indien (tijdige) betaling uitblijft.

 

Artikel 7               Verplichtingen van de Klant

7.1 De Klant dient geschikte kleding en schoeisel te dragen voor de training. Bij twijfel over kleding of schoeisel kan de Klant hierover advies vragen aan de Personal Trainer.

7.2 De Klant vult het inschrijfformulier en intake naar waarheid in en houdt Verhoeven Sports, of: de Personal Trainer, te allen tijde op de hoogte van eventuele medische ontwikkelingen.

7.3 De Klant dient, voorafgaand aan het afsluiten van de overeenkomst met Verhoeven Sports, aan te geven, waar de Klant gesport heeft of anderszins overeenkomsten heeft gesloten bij andere sportaanbieders.

7.4 De Klant is niet onder invloed van alcohol, drugs of als dopinggeduide middelen tijdens de trainingen.

7.5 De Klant geeft wijzigingen in postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer of telefoonnummer zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch door aan Verhoeven Sports.

7.6 Indien de Klant om welke reden dan ook niet kan deelnemen aan de training dient dit zo spoedig mogelijk te worden gemeld. Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren telefonisch, per e-mail of whatsapp te worden geannuleerd. Indien de afmelding niet tijdig wordt doorgegeven wordt deze volledig in rekening gebracht.

7.7 Indien de Klant te laat verschijnt op de training is het in beginsel niet mogelijk om de training langer voort te zetten dan tot het afgesproken tijdstip. Hiervan kan in overleg worden afgeweken, bijvoorbeeld bij situaties van overmacht. Verhoeven Sports behoudt zich echter het recht voor de training in zulke gevallen op het geplande tijdstip te beëindigen en de gehele training in rekening te brengen.

7.8 De klant begrijpt dat afspraken exact op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen en erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zullen zijn om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd.

7.9 De klant mag, bij een afmelding binnen 24 uur, een vervanger aandragen. De kosten voor de training blijven voor rekening van de klant. Het aandragen van een ‘vervanger’ geschied altijd in overleg met de Personal Trainer.

Artikel 8               Verplichtingen van Verhoeven Sports

8.1          Verhoeven Sports staat ervoor in dat de geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst. Dit betreft een inspanningsverplichting: Verhoeven Sports staat niet in voor het succes en welslagen van de diensten of voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door Klant gestelde doel.

8.2          De Personal Trainer beschikt over de kennis die redelijkerwijs mag worden verwacht van een bekwaam Personal Trainer en zal zijn werkzaamheden uitvoeren naar zijn beste inzicht, deskundigheid en vermogen om het gestelde doel te bereiken.

8.3          Verhoeven Sports spant zich in om zorgvuldig te selecteren met welke derden samengewerkt wordt teneinde een compleet plan samen te stellen voor het behalen van het doel van de Klant. Een voorbeeld van zulke derden is een voedingsdeskundige.

8.4          Verhoeven Sports is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die in het kader van de Overeenkomst of uit andere bron wordt verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk wanneer dit door de Klant is medegedeeld of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9               Overmacht

9.1          Onder overmacht wordt in de zin van de wet een niet-toerekenbare tekortkoming verstaan. Er is sprake van overmacht bij omstandigheden buiten de wil van Verhoeven Sports of de Klant, en verder bij iedere niet voorziene omstandigheid aan de zijde van Verhoeven Sports of de Klant waardoor redelijkerwijs niet de naleving van de Overeenkomst gevergd kan worden.

9.2          Voorbeelden van overmachtsituaties zijn technische storingen, bijzondere weersomstandigheden, ziekte van personeel en hulppersonen, waterschade, brand, oproer, etc. Deze opsomming is niet limitatief.

9.3          Indien Verhoeven Sports door overmacht de dienstverlening niet kan voortzetten, voor korte of langere tijd, wordt allereerst vervanging gezocht. Wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk blijkt is Verhoeven Sports niet gehouden om de Overeenkomst na te komen en zal de Overeenkomst worden ontbonden. Reeds betaalde trainingen zullen worden gerestitueerd. Ook is het mogelijk dat de Overeenkomst voor bepaalde tijd opgeschort wordt of dat een activiteit eenmalig afgelast wordt als gevolg van overmacht.

9.4          In geval van een langdurige overmachtsituatie aan de zijde van de Klant is het in overleg met Verhoeven Sports mogelijk om de Overeenkomst enige tijd op te schorten. Verhoeven Sports kan in dit kader een medische verklaring wensen. Voor een eenmalige verhindering als gevolg van een overmachtsituatie geldt hetgeen vermeldt in 7.6 en 7.7.

9.5          Wanneer de overmachtsituatie aan de zijde van de Klant dusdanig langdurig en ernstig is dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat de Overeenkomst nog op enig moment hervat wordt, kan de Overeenkomst tussentijds beëindigd worden zonder inachtneming van de opzegtermijn. Indien van toepassing op het pakket worden vooruitbetaalde trainingen in zo’n geval gerestitueerd.

Artikel 10            Aansprakelijkheid

10.1       De nakoming van de Overeenkomst betreft een inspanningsverplichting. Verhoeven Sports, Personal Trainers en andere medewerkers zijn niet aansprakelijk voor niet behaalde resultaten, letsel en/of blessures. Aansprakelijkheid kan slechts worden aangenomen wanneer sprake is van tekortkoming in de uitvoering van de opdracht als gevolg van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de Overeenkomst.

10.2       Verhoeven Sports, Personal Trainers en andere medewerkers zijn niet aansprakelijk voor direct of indirect ontstane schade dan wel letsel welke is ontstaan door of tijdens gebruik van door of namens Verhoeven Sports geleverde zaken en/of diensten/adviezen. Deelname aan een training geschiedt geheel op eigen risico.

10.3       Verhoeven Sports is niet aansprakelijk voor schade die geleden wordt door (deel)adviezen die zijn ingewonnen bij derden, bijvoorbeeld voedingsschema’s.

10.4       Verhoeven Sports is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van eigendommen, zowel binnen als buiten de sportstudio. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Klant om eigendommen zorgvuldig op te bergen.

10.5       Verhoeven Sports is wel aansprakelijk indien schade het gevolg is van een grove opzet of bewuste roekeloosheid bij de nakoming van de Overeenkomst.

10.6       Verhoeven Sports is niet verzekerd voor schade van Klanten of derden. De Klant verklaart dat hij/zij verzekerd is voor schade welke ontstaat ten gevolge van deelname aan de training.

Artikel 11            Intellectueel eigendom

11.1       Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Verhoeven Sports voor de uitvoering van de Overeenkomst zijn en blijven eigendom van Verhoeven Sports. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen (schriftelijke) toestemming van Verhoeven Sports.

11.2       Alle door Verhoeven Sports verstrekte stukken zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s etc. zijn uitsluitend te vermenigvuldigen door Verhoeven Sports ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Verhoeven Sports behoudt zich te dien aanzien alle rechten op grond van de Auteurswet voor.

Artikel 12            Geschillen en toepasselijk recht

12.1       Voor klachten kan de Klant zich te allen tijde wenden tot Verhoeven Sports.

12.2       Geschillen omtrent totstandkoming, uitleg of uitvoering van de Overeenkomst evenals alle andere geschillen die voortkomen uit Overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

12.3       Op elke overeenkomst tussen Verhoeven Sports en derden, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing is, is Nederlands recht van toepassing.